Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Studia doktoranckie 2007/2008

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH W 2007 ROKU.

 ( z Uchwa?y Nr 74 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku)

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH W 2007 ROKU (plik w formacie PDF)

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, j?zykoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kszta?towanie ?rodowiska, zootechnika, technologia ?ywno?ci i ?ywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydzia?ach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Kszta?towania ?rodowiska
i Rolnictwa, Bioin?ynierii Zwierz?t, Nauki o ?ywno?ci, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, Geodezji
 i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów okre?lonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie

1.      Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorz?dnego oraz zbie?no?? uko?czonego kierunku studiów z dyscyplin? naukow?
w zakresie, których realizowane b?d? studia doktoranckie.

2.      Przyj?cie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje si? na podstawie ?redniej ocen uzyskanych w post?powaniu kwalifikacyjnym, obejmuj?cym:

a/       egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego,

b/      egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie,

c/       wynik studiów magisterskich,

d/      ocen? na dyplomie uko?czenia studiów.

3.      Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.

§ 3

1.      Kandydaci na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych sk?adaj? w terminie do 7 wrze?nia 2007 roku nast?puj?ce dokumenty:

a/       podanie ( na formularzu),

b/      odpis dyplomu uko?czenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/       dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,

d/      orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/       fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/        cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,

g/       dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

h/       kserokopia dowodu osobistego - strony 2, 3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2.      W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydzia?owa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady post?powania kwalifikacyjnego

1.      Egzamin z j?zyka obcego nowo?ytnego.

1/      Kandydaci na studia doktoranckie sk?adaj? egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego.

2/      Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? (3,0 pkt). Wynik post?powania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2.      Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie – ?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3.      Wynik studiów magisterskich.

4.      Ocena na dyplomie uko?czenia studiów.

 

Tryb post?powania kwalifikacyjnego

1.      Po zako?czeniu post?powania rekrutacyjnego wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z uwzgl?dnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynno?ci wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.      Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi: 14 wrze?nia 2007 roku.

3.      Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia w uzasadnionych przypadkach tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia
28 wrze?nia 2007 roku.

4.      Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5.      Terminy egzaminów wst?pnych oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y.

 

§ 5

1.      Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe komisje rekrutacyjne powo?ane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u w sk?adzie:

a)      dziekan wydzia?u lub prodziekan jako przewodnicz?cy

b)      kierownik studiów doktoranckich,

c)      cz?onkowie w liczbie 3 osób, powo?ani spo?ród nauczycieli akademickich wydzia?u posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2.      Do zada? komisji wydzia?owych nale?y w szczególno?ci:

a)      przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)      dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c)      przeprowadzenie post?powania kwalifikacyjnego,

d)      przyjmowanie na I rok  studiów doktoranckich w ramach okre?lonego limitu naboru,

e)      zawiadomienie kandydatów wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

f)        przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

4.      Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:

a)      koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych,

b)      rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzj? podejmuje rektor.

 

§ 7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard  J. Górecki
 

 

Za??cznik 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Post?powanie kwalifikacyjne

1

Agronomia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

2

Biologia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka angielskiego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

3

Geodezja i kartografia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

 z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

4

Historia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

 z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

5

J?zykoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny j?zykoznawstwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

6

Kszta?towanie ?rodowiska

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

7

Literaturoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

 z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

8

Pedagogika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

9

Rybactwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

 z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia ?ywno?ci i ?ywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

11

Weterynaria

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

12

Zootechnika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen

z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów


 

 

Za??cznik 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej, w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie

Og?oszenie wyników

1

Wszystkie dyscypliny naukowe

 

10.09.2007r.

 

11.09.2007r.

 

14.09.2007r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 2576 razy (w tym z UWM 69 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-16
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa